צימוד קשיח 300Psi

  • Style 1GS Rigid Coupling

    צימוד קשיח מסוג 1GS

    צימוד מחורץ נתון ללחצים פנימיים וכוחות כיפוף חיצוניים במהלך השירות. ASTM F1476- 07 מגדיר צימוד קשיח כמפרק שבו אין בעצם תנועת צינורות זווית או צירית חופשית זמינה וצימוד גמיש כמפרק שבו יש זמין
    תנועת צינור זוויתית וצירתית מוגבלת.